Условия за пазаруване

Настоящите „Условия за пазаруване“ определят принципите за сключване на договори за продажба чрез Интернет магазина, собственост на фирма БУЛПЕЛ ГРУП ООД (www.hotz.bg).

Те определят също така и принципите за изпълнение на договорите, правата и задълженията на интернет магазините и Клиента, както и условията на процедурата по рекламация. Попълването на заявка за доставка от страна на Клиента и нейното изпращане е равносилно с одобрението на настоящия Регламент.

§1. Страни по сделката

1.1. Заявка (поръчка) за доставка от Интернет магазина може да направи всяко физическо лице, което е навършило 18 г., както и всяко юридическо лице или организация, което разполага със свое седалище на територията на България, наричани по-нататък Клиент.

1.2. Другата страна на сделката е фирма БУЛПЕЛ ГРУП ООД със седалище: Република България, бул. Гоце Делчев 100, бл. 22, вх. Г, офис 21, регистрирана в Агенцията по вписванията, притежаваща идентификационен номер 205631943, с Данъчен номер BG205631943, наричана по-нататък „Интернет Магазин“ или www.hotz.bg.

§2. Определения

Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;
Магазин – Интернет Магазин, действащ с адрес www.hotz.bg, собственост на БУЛПЕЛ ГРУП ООД и който предлага продукти, намиращи се в неговата оферта чрез Интернет;
Субект, който управлява Магазина – фирма БУЛПЕЛ ГРУП ООД, която е и собственик на Интернет Магазина www.hotz.bg;
Производител е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид. В този Магазин под производител се има предвид всеки производител на пелети, напр. БУЛПЕЛ ГРУП ООД и техните подмарки;
Клиент – физическо лице, което е навършило 18 г. или юридическо лице, което извършва покупки в Магазина;
Потребител е всяко физическо лице, което е навършило 18 г. и което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.
Продажна цена е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси;
Наличност – всички стоки, поместени в интернет магазина са налични на склад, освен ако до продукта не е упоменато друго.
Работни дни – всички дни от седмицата, без законово установените почивни дни;
Срок за изпълнение на поръчка – време, в което Магазина подготвя поръчката и я доставя, съгласно избрания от Клиента начин на доставка;
Срок за доставка – времето за доставка на стоката до Клиента, най-често с посредничеството на транспортна фирма. Периодът на доставка зависи от избрания от Клиента начин на доставка;
Онлайн плащане – бърз, директен интернет превод, извършен от страна на Клиента от банкова сметка, с посредничеството на система, т.нар. електронен превод;
Предплащане (банков превод) – плащане, извършвано от страна на Клиента в банка чрез интернет банкова сметка, стационарна или чрез пощата;
§3. Оферта

3.1. В www.hotz.bg продаваме само нови стоки (пелети брикети и други биогорива.

3.2. Всички стоки, продавани в Магазина са НОВИ и са произведени в България.

3.3. Всякаква информация, свързана със стоките, в т.ч. листовки, брошури и други информационни или рекламни материали, а освен това и информацията, включена в страниците на Магазина и адресирани от БУЛПЕЛ ГРУП ООД към Получателите и потенциалните Клиенти не представлява оферта по смисъла на правото, а единствено покана за започване на преговори (чл. 13, ал. 1 от ЗЗД).

§4. Цени на стоките

4.1. Всички цени, публикувани на страниците на магазина на БУЛПЕЛ ГРУП ООД, са посочени в български лева (BGN) и включват ДДС в размер на 20% съгласно българското законодателство (цени бруто).

4.2. Цената, посочена при стоката, е валидна в момента на подаването на заявката за покупка от страна на Клиента.

4.3. Клиентът плаща само за закупената стока! Доставката на територията на градовете София и Пловдив е безплатна, а доставката в останалата част на страната зависи от мястото, където трябва да бъде извършена!

§5. Поръчки

5.1. Магазинът на БУЛПЕЛ ГРУП ООД приема поръчки по три начина: чрез Интернет страницата, достъпна на адрес www.hotz.bg, чрез електронна поща (e-mail) [email protected] или по телефон на номер 0888 289 252. През зимния сезон, т.е. през месеците септември, октомври, ноември, декември и януари заявките по телефона са сведени до минимум, поради голямата натовареност в този период.

5.1.1. Поръчки в Интернет магазина www.hotz.bg може да се подават 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата през Интернет страницата. За правилното подаване на заявка е необходимо клиентът да притежава свой имейл адрес и телефонен номер за връзка. Това е най-простият, най-бързият и най-точният начин за подаване на заявка. Поръчката за доставка на избраната стока може да се подаде чрез натискането на бутона поръчай и попълването на данни за доставка.

Поръчката през Интернет страницата на www.hotz.bg се състои от следните основни етапи:

избор на стоки от представените на страницата на Магазина;
попълване на данни за доставка;
изразяване на съгласие с „Условията за пазаруване“ и
натискане на бутона „Поръчай“.
В отговор на подадената заявка за доставка, магазинът www.hotz.bg, изпраща автоматично, по електронен път, копие от направената от Клиента поръчка. Това представлява потвърждение, че на поръчката е зададен номер. След това, в срок до 48 ч., Магазинът изпраща съобщение на подадения от Клиента адрес на електронна поща или се свързва с него по телефон, за да го информира за доставката.

В зависимост от натовареността и периода на поръчка – периода на доставка може да се удължи с 5 до 10 дена.

Горното важи за стоки достъпни на склад в производствената база на БУЛПЕЛ ГРУП.

5.1.2. Клиентът може да подаде заявка за доставка и чрез електронна поща на адрес: [email protected]. Такава поръчка трябва да съдържа име и фамилия на поръчващия, неговите контактни данни (адрес на ел.поща и телефон), адрес на доставка и наименование, количество и цена на поръчаните стоки. Освен изброените данни, допълнително следва да бъде подаден данъчен номер (това касае единствено купуващите стоки стопански субекти или физически лица, практикуващи свободни професии и служи за правилното издаване на ДДС фактура). Поръчката ще бъде потвърдена от страна на Магазина чрез електронна поща или по телефона.

5.2. Преди натискане на бутона „Поръчай“, Клиентът се съгласява с „Условията за пазаруване“ във вида им от деня на покупката. Това означава също така, че Клиентът дава съгласие за използване на посочените от него лични данни от страна на Магазина за реализиране на поръчката, както и за тяхното ползване с маркетингово-рекламна цел и с цел събиране на мнения за качеството на предоставяните от Магазина услуги.

5.3. Във връзка с това, че в някои случаи се появява недостиг на количества, времето за реализиране на поръчката може да бъде удължено и е зависимо от срока на производителя и/или капацитета му в момента. В такива случаи, Магазинът ще информира Клиента за приблизителния период на доставка.

5.4. Поръчките се реализират по реда на тяхното постъпване. Реализирането им зависи от номера на заявката. Ето защо Ви насърчаваме за подаване на заявки чрез Интернет страницата на Магазина, което гарантира автоматично издаване на номер.

5.5. В случай на продажба в рамките на промоция и разпродажба се определя ограничено количество стока и реализирането на поръчките се извършва по ред на подаване на заявките до момента на изчерпване на наличностите, определени за тази форма на продажба.

5.6. Към всяка поръчка се издава доказателство за продажба под формата на касова бележка и/или фактура.

§6. Връщане на стоката

6.1. Право на отказ

Всеки потребител има право на отказ от закупената стока и съгласно Закона за защита на потребителите, чл. 50 може да я върне в 14 дневен срок от датата на сключване на договора (обработка на поръчката).

Вие трябва да заплатите разходите по връщането в размер на 40 лв. за 1 тон пелети (чл. 55, ал. 2 от ЗЗП)

За да се възползвате от това ваше право е нужно преди изтичането на 14 дневния срок да изпратите искане на email на магазина:

по електронна поща: [email protected] или
по факс на номер: 02/489 69 59
На връщане подлежи цялата доставка или част от нея. Не е необходимо да обявявате причината за връщането! С цел подобряване на качеството на услугата, ние Ви молим да ни съобщите основанието, поради което сте решили да върнете закупената стока.

С цел да Ви улесним, ние ще вземем стоката от Вас и ще възстановим платената за нея сума. Връщането на сумата става в срок от 14 дни от получаването на стоката в наш склад. За приемането на стоката ще Ви уведомим по имейл. Парите се възстановяват на посочената от Вас във формуляра банкова сметка.

Все пак, при попълване на формуляра, ние разграничаваме две изключения от правото за отказ:

Когато доставката касае стоки, изпълнени по спецификация на Клиента. Това включва всички доставки на пелети, които извършваме съгласно индивидуалните заявки на наши Клиенти и
Когато Клиентът е юридическо лице, т.е. не е потребител по смисъла на §13, ал.1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за защита на потребителя.
6.2. Последствие от отказ

При влязъл в сила отказ, стоките и плащанията, получени от страните, трябва да бъдат възстановени. Ако продуктите не могат да бъдат върнати изцяло или частично или са върнати в лошо състояние, то следва да се предвиди подходящо обезщетение за това. Вие можете да избегнете задължението да изплатите обезщетение, като се въздържите да използвате стоките или да извършвате действия, които могат да намалят стойността им.

§7. Промени в поръчките.

7.1. Клиентът има право да нанесе промени в поръчката си до 2 часа след получаване на потвърждението за поръчка. Ако промяната се извърши след този момент, на Клиента се начислява сумата за връщане на първоначално поръчаната стока.

7.2. За промяната, моля, свържете се с Магазина чрез телефона, посочен на интернет страницата или по електронната поща на адрес: [email protected]

§8. Цена на доставката

8.1. Доставката на закупените стоки е за сметка на магазина и е БЕЗПЛАТНА за клиента на територията на градовете София и Пловдив!

§9. Начин на плащане

9.1. Плащането за стоката може да бъде извършено от страна на Клиента по следния начин:

Наложен платеж: В този случай Клиентът плаща на куриера/доставчика, доставил стоката. Доказателство за извършване на плащането на куриера е товарителницата, която придружава пратката.
Банков превод: След подаване на заявката за покупка с избран метод на плащане „Банков превод“, Клиентът получава съобщение на електронната поща с фактура про-форма. В този случай срока за реализиране на поръчката се удължава, тъй като Магазинът следва да изчака средствата да постъпят по банковата му сметка.
9.2. В случаите на някои малко популярни стоки или такива, доставяни по поръчка, www.hotz.bg си запазва правото за евентуално изискване на предплащане от страна на Клиента в размер на 30% от стойността на стоката.

9.3. Магазинът може да се договори с Клиента за други, специални условия и форми на плащане. В такъв случай са в сила условията и начините на плащане, упоменати в поръчката, потвърдена от страна на Магазина като приета за реализация и изпълнение на всички допълнителни изисквания, свързани с договорените условия или начини на плащане (както и плащане на вноски).

§10. Доставка

10.1. Стоката, поръчана в Магазина, се доставя до Клиента със собствен транспорт или с помощта на куриерска или друга фирма, извършваща транспортни услуги.

10.2. Времето за доставка включва:

Времето за подготовка на поръчката (окомплектоване на стоката, начин на плащане, издаване на документ за продажба, опаковане на пратката)
Времето за доставка, в зависимост от избрания начин на плащане.
В случай на плащане с банков превод, срокът за реализиране на поръчката се удължава, тъй като Магазинът следва да изчака средствата да постъпят по банковата му сметка. Срокът за изпълнение на поръчката, който е вписан в потвърждението за приемане по изпълнението на поръчката от страна на Магазина е най-вероятният. Окончателният (задължителен) срок за получаване се определя по време на контактите на служителя на Магазина с Клиента.

10.3. Декларираното от Куриера или транспортната фирма време на доставка на стоката на територията на България е 6 работни дни.

В извънредни случаи на доставка до по-отдалечени адреси и малки населени места, както и когато денят между потвърждението и доставката е празничен ден, времето за доставка може да се удължи до 4-6 дена.

10.4. Доставките се извършват в часовете от 9,30 до 18,00 ч. в делнични дни, а в събота от 9,30 до 14,00 часа. Магазинът не може да определи, нито да се ангажира с точен час на доставка на пратката, ето защо с цел установяване на приблизителен час на доставка, се обаждаме по телефон и/или изпращаме кратко съобщение. Подаване на работното място на Клиента (името на фирмата) като адрес за доставка на пратката гарантира доставка в периода между 9,30-17,30 часа.

10.5. Преди да извършите плащане в брой на куриера и/или доставчика, моля, проверете дали доставената стока съответства на подадената заявка за доставка. Проверяването на пратката при получаване е задължително условие за разглеждане на евентуални претенции на Клиента по отношение нарушаване на целостта или количеството на пратката по време на транспорта.

10.6. Когато плащате в брой на куриер при получаване на стоката, доказателството за извършване на плащането е товарителницата, прикрепена към пратката. Тя е свидетелство и за сключване на договор с Магазина. Фактурата се изпраща по електронен път до клиента или е заедно с товарителницата при куриера. Съгласно ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО НА СЪВЕТА от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, ДДС фактурата не се нуждае от подпис или печат.

Забележка: Възможно е стоката и фактурата да бъдат доставени с отделни пратки, поради факта, че тръгват от различни адреси. Ако не получите и двете в един ден, моля, свържете се с магазина по електронна поща с адрес [email protected] или на телефон 0888 289 252 за допълнителна информация.

10.7. Магазинът не носи отговорност за закъснения в доставката, причинени от неизпълнението на куриерските фирми по договора за транспортна услуга.

10.8. Магазинът не носи отговорност за недоставяне на стоката или закъснение в доставката, причинено от грешно или неточно подаване на адреса за доставка от страна на Клиента.

§11. Рекламация и гаранция на продукта

11.1. Основа за разглеждане на рекламация е доказателството за покупка, т.е. фактурата. При рекламация (връщане) на стоката, Клиентът следва да се свърже с Магазина, чрез:

електронна поща с адрес: [email protected] или
по факс на номер 0888 289 252
11.2. Срокът за разглеждане на рекламацията е 30 дни от датата на приемане на рекламираната стока от страна на Магазина или куриера, който е изпратен за сметка на Магазина, за да транспортира стоката.

11.3. В случай на признаване на рекламация, Клиентът получава стока без дефекти или получава парично обезщетение в размер на средствата, платени за закупената стока.

11.4. Фирма БУЛПЕЛ ГРУП ООД не носи отговорност за загуба на време и неудобство, както и други вреди, представляващи резултат от дефект на продукта, както и за проведения процес на рекламация.

Съвет: Проверявайте всяка пратка. Независимо от начина на доставка, моля, подробно огледайте доставената пратка. Ако пратката е повредена – незабавно се свържете с оператор на Интернет магазина, за да уточните подробности по връщането и/или подмяната на повредената стока.

§12. Сигурно пазаруване

12.1. Данните за разплащане на Клиента се предават по Интернет и са криптирани по време на процеса на поръчката.

12.2. Магазинът също е подсигурил своя уебсайт и другите си системи чрез технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, достъп, изменение и разпространение на Вашите данни от неупълномощени лица. При съмнение за достъп до поверителна информация, моля, отнасете се с чувство на отговорност и затворете прозореца на браузъра, когато приключите работата си. След приключване на работа следва да напуснете потребителския си профил, особено ако споделяте компютъра си с други хора.

§13. Защита на личните данни

13.1. Личните данни, които Клиентите предоставят на Магазина, се обработват от БУЛПЕЛ ГРУП ООД.

БУЛПЕЛ ГРУП ООД е регистрирана като Администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни.

13.2. С подаването на заявка за доставка от Магазина, Клиентът изразява съгласие за предоставяне на своите лични данни в базата данни на Магазина и за тяхното обработване с цел изпълнение на договора. Подаването на лични данни от страна на Клиента и съгласието за тяхното обработване са необходими за реализирането на поръчката от страна на Магазина. Клиентът носи отговорност за подаване на неверни лични данни.

13.3. Поверените лични данни се използват единствено за реализиране на договора и не се предоставят на други субекти за маркетингови цели.

13.4. Ако е необходимо, Магазинът може да предостави Вашите данни на други компании, например на куриерската фирма ЕКОНТ АД, която ще ви доставя стоките. Тази компания може да използва Вашите данни само при обработката на поръчката, а не за други цели.

13.5. С Ваше съгласие, Магазинът може да използва предоставеният му адрес на електронна поща с цел изпращане на информационен бюлетин, който Клиента може да откаже по всяко време.

13.6. Поверените ни лични данни се съхраняват и защитават съгласно принципите, определени от действащите правни норми – Закон за защита на личните данни, в сила от 01.01.2002 г. (Обнародван в ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002 г. с по-късни изменения).

13.7. Използване на бисквитки (Cookies)

На различни страници ние използваме „бисквитки“, за да се позволи използването на определени функции. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви. Повечето от използваните от нас „бисквитки“ след края на сесията на браузъра се заличават от вашия твърд диск (така наречените бисквитки за сесия). Така наречените дългосрочни „бисквитки“ (Cookies) също се използват.

При едно друго посещение на нашия сайт те автоматично ще разпознаят, че сте били при нас и какви входове и настройки сте предпочели. Можете да се противопоставите на използването на „бисквитки“, като изберете подходящите настройки на вашия браузър, но бихме искали да отбележим, че в този случай вие няма да можете да използвате пълноценно всички функции на този сайт.

13.8. Създаване на анонимен потребителски профил за уеб анализ.

Този уеб сайт използва Google Analytics, това е служба за уеб анализ, предлагана от Google Inc („Google“). Google Analytics използва така наречените „бисквитки“ (текстови файлове), които се съхраняват на компютъра ви, за да имат възможност да анализират употребата на сайта.

Информацията, генерирана от „бисквитката“ за използването на този сайт обикновено се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. В случай на активиране на IP – анонимност на този сайт, вашият IP адрес да бъде предварително ограничен в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или други страни към Споразумението за Европейско икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълния IP адрес се прехвърля към сървър на Google в САЩ и там се ограничава. По поръчение на собственика на този сайт Google ще използва тази информация за оценка на използването на уебсайта, за да се съставят доклади за дейността на уебсайта и предоставянето на други услуги, свързани с уеб сайтове и Интернет по отношение на собственика на уебсайта.

В рамките на Google Analytics, предоставеният от вашия браузър IP – адрес няма да бъде въведен заедно с други данни от Google. Можете да откажете съхранението на „бисквитки“, като изберете подходящите настройки на вашия браузър, но бихме искали да се отбележи, че в този случай вие няма да можете да използвате напълно всички функции на този сайт.

Освен това вие можете също предотвратите събирането на информация от „бисквитките“ и свързаните с това данни при използването на сайта (включително вашия IP- адрес) на Google, както и обработката на тези данни от Google. За целта влезте на следния адрес https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB, свалете оттам и инсталирайте намиращите се на разположение Plug-in за вашия браузър.

Повече информация ще намерите на: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB, съответно на: http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (обща информация за Google – Анализ и защита на данните).

§14. Политика по поверителност

За политиката по поверителност и техническото обслужване на www.hotz.bg (наричан по-нататък „Магазин“) отговаря фирма БУЛПЕЛ ГРУП ООД със седалище: Република България, гр. София, бул. Гоце Делчев 100, бл. 22, вх. Г, офис 21, регистрирана в Агенция по вписванията, притежаваща идентификационен номер 205631943, данъчен номер BG205631943 и наричана по-нататък „Собственик“.

Собственикът събира и съхранява само необходимите данни на лицата, които използват Интернет страниците на Магазина („Потребители“). Едновременно с това той се грижи информацията за Потребителите да не става достоянение на трети лица. Това е продиктувано от желанието ни Потребителите да са спокойни, че личните им данни са защитени, като в същото време сме спазили и законовите разпоредби.

Всички служители на БУЛПЕЛ ГРУП ООД се задължават да не разпространяват информацията, станала им известна по време на изпълнение на трудовите им задължения и касаеща Клиентите на фирмата.

Попълването на данни е въпрос на свободно желание и осмислен избор на Потребителя. Подаването на непълни или неверни данни може да доведе до невъзможност да се реализира дадена поръчка.

Данните, подадени по време на поръчката, се обработват само и единствено с разрешението на Потребителя. Чрез попълването на данните, които са основа за реализирането на поръчката, Купувачът изразява съгласието си за поместване на личните си данни в базата данни на Магазина, както и за тяхното обработване от страна на Собственика с цел реализиране на поръчката, в т.ч. на извършване проверка на данните, свързани с поръчката, както и с информирането за етапите по реализиране на поръчката, а също така и с цел изпращане на друга информация, свързана с Магазина и неговата оферта. Подаването на лични данни от страна на Купувача е доброволно, но при отказ от предоставянето на тези данни, това може да доведе до невъзможност за подаване на поръчка.

С включването Ви към нашата база данни ни се предоставя възможност да направим маркетингово изследване, на база на което ще визуализираме потребностите на Потребителите, а това ще доведе до по-добро позиционирена на Магазина и неговите оферти. А това от своя страна ще повиши компетентността и осведомеността на оператора на Магазина.

§15. Заключителни разпоредби

15.1. Магазинът си запазва правото за възможно допускане на грешки в описанието на продуктите. Снимките са примерни и служат за илюстрация на продуктите. Следва да се има предвид, че Магазинът продава единствено пелети и брикети, а отоплителните уреди (камини, печки, котли) са използвани единствено за визуализиране на стоката. БУЛПЕЛ ГРУП ООД не носи отговорност за снимки и описания, поместени при отделните продукти.

15.2. Описанията на продуктите и техните снимки са взети от базата данни, която е собственост на БУЛПЕЛ ГРУП ООД. Забранява се каквото и да е ползване с търговска цел на информацията за продукти, извлечена от базата данни на БУЛПЕЛ ГРУП ООД.

15.3. Фирма БУЛПЕЛ ГРУП ООД не носи отговорност за прекъсвания на връзката при ползването на Интернет Магазина по технически причини (обслужване, преглед, смяна на техника и т.н.) или за други, независещи от нея причини.

15.4. Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на неговото публикуване на страниците на Магазина с адрес: www.hotz.bg и са валидни за неопределено време.

15.5. Подробности по неизброени по-горе дейности, свързани с реализирането на услугите в Магазина, са описани в останалите части на портала и представляват интегрална част от „Условията за пазаруване“.

15.6. БУЛПЕЛ ГРУП ООД си запазва правото да променя настоящите „Условия за пазаруване“. Всякакви промени ще влизат в сила от датата на тяхната публикация на страниците на Магазина. Поръчките, подадени преди датата на въвеждане на промени към настоящите „Условия за пазаруване“ се реализират на основа на записите, които са били валидни в деня на подаване на поръчката.

15.7. За случаите, които не са регулирани от настоящите „Условия за пазаруване“, се прилагат съответните разпоредби на Българското законодателство и други закони и актове, имащи отношение към дейността и функционирането на Интернет Магазина.

15.8. За тези „Условия за пазаруване”, както и за всички правни отношения между БУЛПЕЛ ГРУП ООД и Клиента се прилага ГПК на Република България с изключение на Конвенцията на ООН за търговията.